Yhdistyksen säännöt

We Run Racing Sleddogs ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on We Run Racing Sleddogs ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä WRRS. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärvi.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. Edistää vetokoiraharrastusta ja lisätä lajin tunnettavuutta

2. Kannustaa lajin harrastajia kilpaurheilun pariin, sekä edistää kilpaurheilutoimintaa.

3. Edistää kunto- sekä terveysliikuntaa siten, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa ja osallistua kilpaurheilutoimintaan omien edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti

4. Edistää nuorisourheilua ja innostaa nuoria vetokoiraurheilun pariin.

5. Edistää kansainvälistä kilpaurheilutoimintaa.

6. Edistää ja ylläpitää koirien koulutusta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja järjestää maksullisia luentoja, koulutuksia, kokeita ja kilpailuja, sekä tapahtumia.

Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

1. Harjoittamalla tarkoitukseen liittyvää tiedotus- ja koulutustoimintaa.

2. Järjestämällä eri vetokoiraurheilu ja –harrastuslajien koulutusta sekä lajiesittelyitä.

3. Järjestämällä vetokoiraurheilu ja -harrastuslajien kilpailu- ja koetoimintaa.

4. Tukemalla ja kannustamalla jäseniään osallistumaan kilpailutoimintaan.

5. Levittämällä ja ylläpitämällä liikuntatietoutta sekä järjestämällä ja tukemalla harrastus- ja kuntoliikuntaa.

7. Omalta osaltaan edistämällä koiranpitoa, -kasvattamista ja -käyttöä, sekä edistämällä eläinten oikeanlaista kohtelua eläinsuojelullisten näkökulmien, kannanottojen, sääntöjen ja valvonnan avulla.

8. Pitämällä toimintansa kannalta tarpeellisia rekistereitä esim. jäsenrekisteri sekä kilpailu- ja koerekisterit.

4§ Yhdistyksen jäsenyydet

Yhdistys voi kuulua ja liittyä jäseneksi yhdistyksiin ja yhteisöihin. Jäsenyyksistä päättää yhdistyksen yleiskokous

5§ Jäsenet

Jäsenet ovat perus-, kannatus-, tai nuorisojäseniä.

Yhdistyksen perusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, sekä tarkoituksen.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias tai kalenterivuoden aikana 18 vuotta täyttävä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, sekä tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jos jäsen ei maksa erääntynyttä jäsenmaksuaan kahden viikon kuluttua eräpäivästä kehotuksesta huolimatta, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on:

a. Jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

b. On jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

c. On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai rikkoo eläinsuojelumääräyksiä.

d. On toiminnallaan menettänyt yhdistyksen kunnioituksen ja luottamuksen

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.

7§ Jäsen- ja liittymismaksu

Perus-, kannatus- ja nuorisojäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsenmaksut maksetaan kuluvalta vuodelta etukäteen ja ne on suoritettava hallituksen määräämään eräpäivään mennessä.

Liittymismaksu peritään vain ensimmäiseltä täysi-ikäiseltä jäseneksi liittyvältä taloutta kohti. Nuorisojäsenet ovat vapautettuja liittymismaksusta. Liittymismaksun suuruudesta päättää hallitus.

8§ Hallitus ja sen tehtävät

Hellituksen tehtäväänä on:

  • Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana elimenä siten, että seuran tavotteiden ja tarkoituksenmukaiset toiminnat toteutetaan suunnitellusti

  • Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

  • Hoidettava seuran asioita

  • Kutsua kokoon seuran kokoukset ja valmistaa niissä esitettävät asiat

  • Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan

  • Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

  • Hoitaa seuran tiedotus

  • Hyväksyä ja erottaa jäsenet

  • Päättää seuran huomionosoituksista

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Hallitus hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta, edustaa yhdistystä mm. virastoissa ja tuomioistuimissa, kutsuu kokoon yhdistyksen kokoukset ja toimeenpanee kokouksissa tehdyt päätökset, sekä laatii yhdistyksen kokoukselle toimintasuunnitelman, talousarvion, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi hallitus käsittelee jäsenanomukset ja muut jäsenyyteen liittyvät asiat

Hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisen hallituksen erovuorot ratkaistaan arvalla.

Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 2 jäsentä ovat paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.

Yhdistyksen hallitus voi antaa hallituksen jäsenelle tai yhdistyksen toimihenkilölle oikeuden yksin kirjoittaa yhdistyksen nimen.

10§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, valmennus- ja perhejäsenellä yksi ääni. Nuoriso- ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, ilman äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni.

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään joko jäsenkirjeellä tai sähköpostilla jäsenen yhdistyksen jäsenrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

Kokouskutsusta tiedotetaan myös yhdistyksen www-sivuilla.

13§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättäminen

7. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruuksien vahvistaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan valinta ja muiden jäsenten valinta (erovuorossa olevien tilalle).

7. Yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta

8. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Luo ilmainen kotisivu tai blogi osoitteessa WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: